La informació continguda a la pàgina web d’Andbank Assegurances té com a objectiu donar a conèixer a les persones que hi accedeixen els nostres productes i serveis, així com establir canals informatius de comunicació directa amb el públic en general i amb els clients en particular per mitjà del correu electrònic.

La documentació i el disseny gràfic són propietat d’Andbank Assegurances. Per tant, queda prohibida la reproducció, la còpia, la distribució o qualsevol altre acte de manipulació d’aquesta documentació, sense l’autorització expressa d’Andbank Assegurances. A causa de l’ús indegut, Andbank Assegurances podrà dur a terme totes les accions (judicials o extrajudicials) que consideri convenients.

L’accés a la pàgina web d’Andbank Assegurances i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui hi accedeix. En cap cas la informació que conté la web esmentada es pot entendre com a recomanació, assessorament o oferta de contractació, de manera que Andbank Assegurances no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Andbank Assegurances no garanteix que la informació, els textos, els gràfics, els vincles o el contingut de tots els articles que hi ha a la web d’Andbank Assegurances siguin exactes o complets.

Andbank Assegurances es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web o els enllaços, sense necessitat de preavís.

Andbank Assegurances no adquireix cap compromís d’actualitzar la informació continguda a la web d’Andbank Assegurances, ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i serveis comercials o d’altre tipus que ofereixin les altres webs amb les que es pugui enllaçar electrònicament de manera directa o indirecta des de la web d’Andbank Assegurances.

Andbank Assegurances declina tota responsabilitat per l’accés de persones des de jurisdiccions on, pel motiu que sigui, estigui prohibida la publicació o disposició de la web d’Andbank Assegurances i, si escau, podrà restringir-ne o refusar-ne l’accés.

Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals al Principat d’Andorra, el client autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a Andbank Assegurances es tractin de manera automatitzada i que s’incorporin en els fitxers de l’entitat, amb la finalitat que es compleixin les relacions contractuals i altres relacions jurídiques que ens uneixin. Així mateix, el client consent que Andbank Assegurances pugui utilitzar aquestes dades també per a les finalitats següents:
  • Remetre-li informació relativa a ofertes, promocions o contractacions de productes o qualsevol altra informació que consideri que pot resultar-li d’interès, tant per via telefònica com electrònica (e-mail, SMS, missatgeria instantània, aplicació).
  • Elaborar perfils, analitzar noves propostes i valorar riscos.
  • Cedir-les, amb les finalitats expressades en el punt primer, a altres societats del grup, a societats participades per aquestes i/o vinculades, i a d’altres societats amb les quals Andbank arribi a acords de col·laboració comercial.
Llevat que el client indiqui el contrari, Andbank Assegurances considerarà que dona el seu consentiment per a utilitzar les seves dades personals amb les finalitats esmentades més amunt. El client podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades per a totes o qualsevol de les finalitats anteriorment esmentades sense que afecti el tractament consentit de les dades abans de la retirada. D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personal, el client podrà exercir els drets de retirada de consentiment, d’accés, , supressió i a l’oblit, limitació del tractament, portabilitat de dades, i d’oposició mitjançant una sol·licitud simple a l’adreça electrònica dpo@andbank.com, com a responsable del tractament.